Požehnaný národ, ktorý pozná zvuk trúby

Опубликовано в Slovo rabína

shofar rosh haShana

V predvečer jesenných židovských sviatkov (Roš Hašana, Jom Kippur, Sukkot) odpočúčame ponoriť sa do čítania Svätého Písma a prečítať komentáre rabína k Tanachu (Žalm, Tehillim 89)1).

Požehnaný národ, ktorý pozná zvuk trúby!

Sme tu, aby každý z nás mohol vojsť do svätého prielomu zvestovaného zvukom trúby a ďakovať Všemocnému Izraelovmu za to, že je tu.

Na veky budem spievať o rôznej milosti Hospodinovej; od pokolenia do pokolenia budem oznamovať tvoju pravdu svojimi ústami, Pane!

Jeho milosť je naše svedectvo! Jeho pravda skrze naše ústa. Máme sa stať Hospodinovými ústami. Máme sa stať nástrojom Jeho Slávy. Máme spievať tak, akoby už nastala Nebeská Večnosť. Máme zvestovať tak, akoby sa táto zem už pominula a prišlo nové nebo a nová zem. Svojou piesňou, volaním a svedectvom máme zjednocovať náš čas s Božou večnosťou.

Lebo som povedal: Milosť sa bude budovať na veky. A čo do nebies, na nich upevníš svoju pravdu, jako si povedal: Učinil som smluvu so svojím vyvoleným; prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi: Na veky upevním tvoje semä a vybudujem tvoj trón, aby stál od pokolenia do pokolenia. Sélah.

On naplnil veľké mesiášske zasľúbenie a každý deň naplňuje. On naplnil a každý deň naplňuje svoje zasľúbenie. Každý Boží deň. Otázka spočíva len v tom, či MY skutočne každý NÁŠ deň robíme Božím dňom. Preto že: Na veky budem spievať o rôznej milosti Hospodinovej; od pokolenia do pokolenia budem oznamovať tvoju pravdu svojimi ústami, Pane!

Jeho pravdu mojimi, tvojimi ústami.

A preto budú nebesia oslavovať tvoj zázrak, Hospodine, ovšem tvoju pravdu v shromaždení svätých.

Na tomto mieste je zhromaždenie svätých v skutočnom, reálnom, Biblickom ponímaní tohto slova. Biblickí svätí – to neznamená dokonale zbavení nedostatkov; to neznamená tí, ktorí už vošli do plnosti Mesiášovho veku; neznamená to tí, ktorí sa natoľko odtrhli od zeme, že sa jej takmer nedotýkajú. V Biblickom zmysle svätí – to sú tí, ktorí sú oddelení Bohom v Jeho národ.  Sú to tí, ktorí sa oddelili od sveta a od hriechu, aby sa stali časťou jeho národa. Ešte sú vystavení tlaku sveta a diabla, no vybrali si Boha za svoj údel a preto si ich Boh vybral za Svoj národ. Boh ich oddelil od tých, ktorí Ho nepoznajú; oddelil ich preto, že začuli zvuk Jeho trúby, začuli nebeské volanie Všemohúceho, začuli zvuk trúby anjelov. Začuli ten zvuk, ktorý nepočuje ten, ktorý je ľahostajný k Večnosti. No vy ste začuli a vy ste obrátili svoj sluch a svoje srdcia v ústrety Jemu a On vás prehlásil za svätých. Boh vás prehlásil za svätých. Boh prehlásil toto zhromaždenie za sväté, oddelené od bezbožných zhromaždení, oddelené od tých zhromaždení a stretnutí, kde sa Jeho meno neoslavuje, ale hanobí.

Boh hovorí, Boh opakuje: A preto budú nebesia oslavovať tvoj zázrak, Hospodine, ovšem tvoju pravdu v shromaždení svätých.

Priatelia, nebesá to už robia! Keď sme sem prišli kvôli tomu, že chápeme na aké miesto nás priviedol Hospodin, tak sa jednoducho pripájame k nebeskému dielu, ktoré sa uskutočňuje v tejto sále. Počujete? Nemusíte robiť niečo svoje, nebesá už oslavujú Meno Hospodinovo na tomto mieste. Chcete? Pridajte sa a vchádzajte do zhromaždenia svätých. Svätí – to nie sú iba tí, ktorí sú tu prítomní, ale aj tí, ktorí sú tam, pretože je to jedna Božia rodina a oni nás podporujú.

Lebo kto na nebi môže sa prirovnať Hospodinovi?! Kto je podobný Hospodinovi medzi synmi silných bohov?! Bôh je náramne strašný v rade svätých a hrozný nad všetkých vôkol neho.

Neprišli sme sem len k nejakému mesiánskemu, alebo židovskému, či kresťanskému dedovi mrázovi, ktorý tu sedí, pravidelne žmurká, má rozviazaný mech a odtiaľ vypadávajú jeden za druhým darčeky. A on hovorí: „Poďme, zavoláme snehulienku. Snehulienka sa zdržala – zmeškala modlitbu.“ Neprišli sme k santa klausovi, neprišli sme k ľudskému vynálezu, neprišli sme k dedkovi alebo k babičke. My sme prišli k Všemohúcemu Bohu, ktorý je strašný pravým, svätým, oslobodzujúcim, Božím strachom. Nie je to utláčajúci a utiskujúci, ale oslobodzujúci strach Hospodinov, pretože veľký a slávny a všemohúci je Kráľ Izraela a nikto sa s Ním nemôže porovnať. To je ten, koho sme sem prišli osláviť a to je ten, kto je náš vlastný Otec. Sláva Bohu!

Hospodine, Bože Zástupov! kto je ako ty, mocný Hospode? A čo jako tvoja pravda, ktorá je vôkol teba? Ty panuješ nad dutím mora; keď sa dvíhajú jeho vlny, ty ich krotíš.

Niekedy sa nám zdá, že naše každodenné more nás čoskoro zachváti a jeho vlny sú vyše hlavy na tri poschodia. Nie človek, ale Boh sa vyvyšuje nad zúrením mora, nad každými okolnosťami, nad každé vlny nad každú búrku. Stačí, aby sme k Nemu načiahli ruku s detskou dôverou, aby sa Jeho ruka načiahla smerom k našim okolnostiam a aby akékoľvek vlny utíchli.

Tvoje sú nebesia, a ovšem je tvoja i celá zem, okruh sveta a jeho náplň; ty si ich založil. Ty si stvoril sever i juh. Tábor a Hermon plesajú v tvojom mene.

Toto sú známe hory v Izraeli a dnes naši izraelčania môžu potvrtiť, že dnes sa toto slovo naplňuje v Erec Izrael (Izraelská Zem). Je to pravda? Začínajú sa radovať.

Ty máš rameno s hrdinskou silou; mocná je tvoja ruka; vyvýšená je tvoja pravica. Spravedlivosť a súd je postaťou tvojho trónu; milosť a pravda predchádzajú tvoju tvár. Blahoslavený ľud, ktorý ti vie radostne pokrikovať, (Ruský preklad Biblie znie: Blahoslavený národ, ktorý pozná zvuk trúby) Hospodine, tí, ktorí chodia vo svetle tvojej tvári! Plesať budú v tvojom mene každého dňa a vyvýšia sa tvojou spravedlivosťou.

Keď poznáme zvuk Hospodinovej trúby, keď Ho poznáme srdcom, keď sme dovolili nebeskému zvuku trúby prenikať do hĺbky našej duše, tak vtedy toto vnútorné poznanie Božieho hlasu mení celý náš život. Naša duša sa naplňuje Božím svetlom, pretože sme obrátili svoju tvár k Božej tvári a Božia tvár sa obracia k nám a svetlo Jeho tvári nás zvnútra osvecuje a osvecuje našu cestu pred Ním. Vtedy nás žiadna tma, žiaden mrak (dokonca aj keď nás obklopil) nemôže zastaviť na Božej ceste, pretože my, ktorí poznáme zvuk trúby, ideme vo svetle Božej tvári. Nie svetské lampáše, nie ľudské majáky, nie hviezdy tohto sveta, ktoré uctievajú tí, ktorí sa považujú za nezávislých a slobodných. Všetci, ktorí sú nezávislí a slobodní od Boha, tí všetci sú na základe biblickej definície modloslužobníci. No nie tieto hviezdy osvecujú našu cestu, ale svetlo Hospodinovej tvári. Keď chceme poznať zvuk trúby, spoznáme ho istotne a ak sa pre neho chceme otvoriť ešte silnejšie, on sa otvorí pre nás vo veľkej plnosti a svetlo Božej tvári sa stane naším svetlom. Vtedy sa nebudeme radovať iba počas veľkých, synagogálnych sviatkov a vtedy sa nebudeme radovať iba počas Šabatov, no každý deň sa stane dňom Božím. Pretože každý deň bude oddelený od mraku, tmy, špiny a strachu.

„Blahoslavený národ“ – s čím sa to prelína? Prelína sa to s prehlásením blahoslavenstva v Kázni na vrchu nášho Mesiáša Ješuu. Blahoslavení chudobní duchom, blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti Božej.

Blahoslavený ľud, ktorý ti vie radostne pokrikovať, (Ruský preklad Biblie znie: Blahoslavený národ, ktorý pozná zvuk trúby) Hospodine, tí, ktorí chodia vo svetle tvojej tvári! Plesať budú v tvojom mene každého dňa a vyvýšia sa tvojou spravedlivosťou.

Ješua hovorí: „Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravedlivosti, blahoslavení sú tí, ktorí sa vyvyšujú Božou spravodlivosťou a nie svojou.“ Je to výzva k nám! Tieto slová sú pripravené stať sa zvukom trúby v našom živote. Keď ich nebudeme jednoducho počúvať ako pravidelné sobotné povzbudzovanie: „My sme si prišli odsedieť, on prišiel odkázať, vypočujeme si a odídeme takí istí.“

Keď počuješ zvuk trúby Všemohúceho Boha Izraela, nemôžeš ho pustiť mimo uší. Nemôžeš hľadieť na svetlo Hospodinovej tvári a zostávať ľahostajným, ak si Ho skutočne uvidel.

Čítajte na tému Čo znamená poznať zvuk trúby?

1) Tanach je hebrejský názov Starej Zmluvy, Tehillim sú po hebrejsky Žalmy

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов