Čo zasľúbil Boh Izraelu. (Časť I.)

Опубликовано в Slovo rabína

regnum picture 14937358162599018 normal

Chaverim, poďme sa porozprávať o Božích večných zasľúbeniach svojmu ľudu, Izraelu. Preto sa pozrieme na miesta Písma, ktoré hovoria o proroctvách a zasľúbeniach Izraelu, o hebrejskom ľude, Jeruzaleme na konci časov alebo vo večnosti. To znamená proroctvá, ktoré sa ešte nenaplnili úplne, alebo sa budú napĺňať neskôr.

1. Zachariáš 8:22 „A prídu mnohí ľudia a mocné národy hľadať Hospodina Zástupov v Jeruzaleme a pokorne sa modliť pred tvárou Hospodinovou.“

Toto proroctvo sa v našich dňoch iba začína napĺňať. No už tisíce a tisíce veriacich prichádzajú do Jeruzalema, aby skutočne hľadali tvár Boha Izraela, a aby sa tam k Nemu modlili so svätou úctou a ohňom.

2/ Ámos 9:14 „A dovediem späť zajatých svojho ľudu Izraela, a vystavia spustnuté mestá a budú bývať v nich, budú sadiť vinice a budú piť ich víno, narobia záhrad a budú jesť ich ovocie.“

Toto proroctvo je presne o posledných časoch. Tu sa nehovorí o navrátení sa z babylonského zajatia. Pretože po návrate z babylonského zajatia bol Izrael ešte neraz vyhnaný zo svojej zeme. Na začiatku prvá judská katastrofa rozptýlenia, keď len z Judska boli ako zajatci a otroci vyvezené státisíce
Hebrejov. A potom ešte horšia katastrofa - povstanie Bar Kochbu, keď úplne celé centrálne Judsko spustlo a Hebrejom bolo zakázané objaviť sa čo i len na vzdialenosť niekoľkých desiatok km od Jeruzalema. Existuje názor, že toto proroctvo sa už naplnilo, pretože zem Izraela neuveriteľne rozkvitla. Otázkou je, či bude ešte nejaké nešťastie a nové rozptýlenie? Dúfajme, že takéto totálne rozptýlenie už nebude.

3. Ezechiel 37:3-6 „A riekol mi: Synu človeka, či ožijú tieto kosti? A ja som povedal: Pane, Hospodine, ty vieš. Vtedy mi riekol: Prorokuj o týchto kostiach a povieš im: Vy, suché kosti, počujte slovo Hospodinovo! Takto hovorí Pán Hospodin týmto kostiam: Hľa, ja uvediem do vás ducha, a ožijete. A dám do vás žily a spôsobím to, aby na vás vystúpilo telo a potiahnem vás kožou, dám do vás ducha a ožijete a zviete, že ja som Hospodin.“

Toto veľké proroctvo o suchých kostiach je veľmi dôležité a viacúrovňové! V podstate má určité etapy naplnenia a stanovené časy. Začalo sa napĺňať a z časti sa aj naplnilo. V omnoho väčšej miere sa vzťahuje k stredu a druhej polovici 20. storočia - dobe po nevídanej tragédii Holokaustu.

4. Matúš 23:39 „Lebo vám hovorím, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, až poviete: Požehnaný, ktorý prichádza a mene Pánovom!“

Toto najsilnejšie proroctvo je už z Novej Zmluvy. A na tomto mieste Evanjelia hovorí Ješua toto proroctvo obracajúc sa k Júdejcom, ktorí Ho odvrhli, ako predstaviteľom hebrejského národa. Pozostáva z prvej - negatívnej časti a veľkolepého zasľúbenia v časti druhej:

Matúš 23:39 „Lebo vám hovorím, že ma už odteraz nikdy neuvidíte, až kým nezakričíte: Požehnaný, ktorý prichádza a mene Pánovom!" A my vieme, že v synodálnom (ruskom) preklade mnohé miesta, kde sa pôvodne hovorí o kriku a o silnom kriku – „zakričte“, „budete volať“, „pozdvihnete svoj hlas“, „hlas radosti", nezodpovedajú originálu! (v slovenských prekladoch je "poviete")

V origináli je povedané: „pokiaľ nebudete kričať, povolávať Ma: Baruch haba b’Šem Adonai (
Požehnaný, ktorý prichádza v Mene Pánovom!")

Čo to bolo za zvolanie vtedy a vlastne v celom nadchádzajúcom období v Izraeli? Hebreji takto kričali ako na privítanie - pozdrav a volanie Mesiáša Izraela.

A to je najsilnejšie proroctvo ! V jednej vete Ješua hovorí o tom, že prichádzajú časy, keď Jeho vlastný národ vo väčšine (nie všetci) Ho nebude chcieť vidieť, nielen fyzicky, ale aj duchovne, nebude zjednotený so svojím Bohom skrze Syna Božieho, Mesiáša Ješuu. Tento stav sa predĺži na neurčito, a tieto ťažké časy pre Izrael, časy masového odpadnutia Božieho národa od svojho Boha sa skončia, keď bude sňatý závoj z ich duchovného zraku a oni spoznajú, Kto je Mesiáš. A budú volať svojho Mesiáša práve týmto mesiánskym krikom. Teraz žijeme práve v takom čase, keď je tento krik ešte stlmený, začína klíčiť v hebrejskom národe. Zatiaľ sa len prediera ako výhonok cez asfalt, no asfalt už praská. A keď my tu, na tomto modlitebnom retríte kričíme, nebuďte v rozpakoch - rozbíjame tento duchovný asfalt.

5. List Rimanom 11:11-12 „Hovorím teda: Či neklesli, aby padli? Nech sa nestane! Ale ich pádom sa dostalo spasenie pohanom, aby ich rozhorlil. No, ak je ich pád bohatstvom sveta a ich porážka bohatstvom pohanov, o koľko viac ich plnosť!“

A ďalej - veľké zasľúbenie, že ak už cez odpadnutie a potknutie sa väčšiny Júdejcov Boh mohol otvoriť bez porušenia Svojich zasľúbení a Svojho Slova slobodný prístup k Sebe pre ľudí zo všetkých národov (bez toho, aby konvertovali k judaizmu); a ak už ich pád poslúžil ako bohatstvo pre všetky národy, o koľko neporovnateľne väčším bude prínos pre všetkých ľudí, keď sa naplní Slovo Božie a bude obnovenie hebrejského národa v Kráľovstve Božom, v Mesiášovi Ješuovi.

Žijeme v čase, keď sa to už začína prejavovať. Ešte je len začiatok naplnenia toho veľkého zasľúbenia, ale my už môžeme pocítiť chuť toho, ako sa Sláva Božia postupne cez obnovujúci sa ostatok Izraela v Tele Mesiáša začína rozširovať na všetkých Jeho. A ako úplne nehebrejské cirkvi, ktoré sa obracajú týmto smerom, začínajú zakúšať mocnejšie a mocnejšie požehnania Hospodina Zástupov.

(с) Boris Grisenko, letný modlitebný retreat KEMO 2017

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов