Šmini Aceret

Опубликовано в Sviatky

Smini atzeret
A už sa končí séria jesenných biblických židovských sviatkov.

Sukkot je posledný z nich. Je to sviatok vyjdenia zo svojho úkrytu, z obvyklého spôsobu trávenia času – v ústrety Hospodinovi, do nechránených miest pod holým nebom. Je to sedem dní zastavenia sa „Prestaňte a vedzte, že ja som Bôh a budem vyvýšený medzi národami, budem vyvýšený na zemi.“

Žalm 46:11, s peknými a hlboko zmysluplnými tradíciami; s veselosťou, radosťou a vďačnosťou Tomu, kto je tou pravou ochranou a skrýšou pre svoj národ „Ty si mojou skrýšou, zachováš ma od súženia; objímeš ma plesaním vyslobodenia. Sélah.“ Žalm 32:7

Avšak v Tóre existuje zmienka o ôsmom dni: „ôsmeho dňa budete mať sväté shromaždenie a budete obetovať ohňovú obeť Hospodinovi; bude to slávnostné shromaždenie; nebudete robiť nijakej práce robotného dňa.“ 3M 23:36. Tento sviatok sa nazýva Šmini Aceret (v preklade z hebrejčiny „zdržať sa na ôsmy“). Je to unikátny sviatok, pretože nepoukazuje na poľnohospodárske alebo historické udalosti, ktoré by s ním boli spojené. Je so sviatok akoby o ničom. V skutočnosti tento sviatok nie je zasvätený niečomu, ale Niekomu. Šmini Aceret – to je tichý, prosiaci šepot Otca, ktorý hľadí na deti, ktoré sa chystajú prísť domov: „Zostaňte ešte, zdržte sa, moje drahé, drahocenné deti, môj národ. Už ste strávili tri týždne, odtrhli ste sa od svojich domov, svojich prác – od všetkého, čo tvorí zvyčajný kolobeh života. Strávili ste ich v Jeruzaleme a slávili ste ich v súlade s Mojím slovom. Slúžili ste mi prinášajúc početné obete, mnohé dary s vďakou voči mne. Všetko vykonali a už môžete odísť domov. Avšak teraz nežiadam, ale prosím: zostaňte, zdržte sa so Mnou ešte na jeden deň, aj keď sa to kríži s vašimi plánmi; chcem, aby ste Mi dôverovali a ja sa postarám o vaše domy. Buďte ešte so mnou. Každý okamih s vami je drahý môjmu srdcu.“

Šmini Aceret je Boží osobitný prejav ku každému dieťaťu: „Buď so mnou dlhšie, než si očakával...“ Otec chce byť s nami viac a dlhšie. Jeho sen je byť s nami stále, celý čas, večnosť...

Šmini Aceret je čistý, nesebecký sviatok všeobjímajúcej lásky Boha k nám a našej opätujúcej nesebeckej lásky k Nemu. On chce, aby sme Ho poznali ako Lásku. „Boh je láska“ 1Ján 4:16, a všetko ostatné prúdi z milujúceho srdca.

Šmini Aceret je nový formát vzťahu s Bohom: 25 hodín za deň, 8 dní do týždňa, doplnková obeť, Boží zázrak. Šmini Aceret je volanie Božieho srdca Otca; volanie Pána Ješuu, tiché vanutie Ducha Svätého. Šmini Aceret je predobraz budúceho života s Ním kvôli Nemu samotnému a nie kvôli tomu, čo môže dať.
V súlade s tradíciou sa v synagógach v tento deň počas ranných bohoslužieb číta modlitba za dážď: „...otvor nám pokladnicu svojich dobrých vecí, aby sa smädná duša nasýtila dažďa, ako je napísané: „Hospodin ti otvorí svoj výborný poklad, nebesia, dávajúc tvojej zemi dážď svojím časom a žehnajúc každému dielu tvojich rúk...“ 5M 28:12. Od toho, či dá Hospodin dážď zemi Izraela v svoj čas závisí osud úrody a požehnanie národa. Podobným spôsobom aj náš život závisí od vyliatia Ducha Svätého na nás.

Для комментирования зарегистрируйтесь через соцсети:

Добавить комментарий
© kemokiev.org –  сайт Киевской еврейской мессианской общины 2000-2018
При использовании материалов сайта гиперссылка на kemokiev.org обязательна
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов